Kooram

Sri:
Srimathe Ramanujaya Nama:

Udaiyavar Satrumurai Utsavam 2007

Photos and Videos taken during Swami Ramanujar Satrumurai Utsavam on Apr 22, 2007.

Temple Entrance
Temple Entrance

 

Swami Ramanuja
Swami Ramanuja

 

Kooraththazhvan & Ramanuja
Kooraththazhvan & Ramanuja

 

Swami Kooraththazhvan
Swami Kooraththazhvan

 

Kooraththazhvan & Ramanuja Purappadu
Kooraththazhvan & Ramanuja Purappadu

 

Purappadu Goshti
Purappadu Goshti

 

Videos:

Azhvar Emberumanar Jeeyar Thiruvadigale Sharanam